ලක්ෂ 78

HOUSE FOR SALE IN WELIVERIYA

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10113

  • Added: February 20, 2020

  • Sale Price: ලක්ෂ 78

  • Regular Price: negotiable

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Gampaha

  • Phone: 0775118993

  • Views: 111

Description

වැලිවේරිය ඌරුවල පාරේ,සභාව පන්සල අසල පිහිටි ඉතාම වටිනා පදිංචියට සුදුසු පර්චස් 12.8කින් යුත් මෙම අංගසම්පුර්ණ නිවස සහ ඉඩම ඉතාම ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.සාලය,කෑම කාමරය,කුස්සිය,නිදන කාමර 3ක් සහ නාන කාමර 1කින්ද සමන්විත වන අතර ෆිනිෂින් වහලයද සහිතය.නිවසෙහි පිවිසුමට අඩි 15ක පාරක් සහිත වන අතර ප්‍රධාන නව නුවර පාරට කිලෝමීටර් 1කි.සියලුම ප්‍රධාන බැංකු,ප්‍රධාන පාසල් (රජයේ / පෞද්ගලික) ප්‍රධාන රෝහල් ආදී සියලුම බස් මාර්ග ධාවනයෙන් සමන්විත වන අතර විදුලිය හා ජලය නිරවුල් ඔප්පු සහ ලියකියවිලි.නිවසෙහි මුළු වටිනාකම ලක්ෂ 78 කි .

මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.
අමතන්න 077-5118993

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

This spacious 12.5 perches fully furnished house and land for sale in Uruwala Road, Weliweriya is available for immediate sale. The living room features a living room, dining room, kitchen, 3 bedrooms and 1 bathroom, with a finished roof.All major banks, main schools (government / private) main hospitals etc. All the bus routes consist of electricity, water and clear deeds and documents.

Prices can be negotiated.
Call 077-5118993

Tags :