පර්චසය * ලක්ෂ 3 *

LAND FOR SALE IN KADAWTHA – WEBADA

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10187

  • Added: February 27, 2020

  • Sale Price: පර්චසය * ලක්ෂ 3 *

  • Regular Price: පර්චසය* ලක්ෂ 3 *

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Kadawatha

  • Phone: 077-4937436 / 0773169293 / 071-5188615

  • Views: 89

Description

කඩවත – ඉදිගහමුල වෑබඩ පාරට ආසන්නව පිහිටි නිස්කලංක ඉතාමත් වැදගත් පරිසරයකින් යුක්ත පදිංචියට සුදුසු පර්චස් 35.5 ක් වූ මෙම ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.කොළඹ – නුවර පාරට 1km වන අතර සියලුම නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විත ප්‍රධාන බැංකු, ප්‍රධාන පාසල් ආදියන්ගෙන් සපිරිය.තෙකලා විදුලිය, නල ජලය සහ පිරිසිදු ලින් ජලය ඉඩමෙහි ඉතා වටිනා ගස් වර්ග වලින්ද යුක්ත වන අතර නිරවුල් ඔප්පු සහ ලියකියවිලි.පර්චසය ලක්ෂ 03 කි.
මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.
අදම අමතන්න – 077-4937436 / 077-3169293 / 071-5188615

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

35.5 perches of land for sale in Kadawatha – Indigahamula near Webada road. Very comfortable environment. This land is located for immediate sale. 1km to Colombo-Kandy road. And clean linen water with valuable timber in the land and clear deeds and documents.
3 lakhs of perches.
Prices can be negotiated.
Call today – 077-4937436 / 077-3169293 / 071-5188615

Tags :