පර්චසය ලක්ෂ 8.75 කි .

LAND FOR SALE IN KANDANA

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10253

  • Added: March 5, 2020

  • Sale Price: පර්චසය ලක්ෂ 8.75 කි .

  • Regular Price: පර්චසය ලක්ෂ 8.75 කි .

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Kandana

  • Phone: 076-1096173 / 071-0137377 / 0723223439

  • Views: 89

Description

කොළඹ – මීගමු පාරට 300M ක් දුරින් මහබාගේ අඩි 20 පාරේ පිහිටි පර්චස් 14 ක ඉතා නිස්කලංක පරිසරයකින් හෙබි මෙම ඉඩම සහ නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.සාලය / කෑම කාමරය / නිදන කාමරය 3ක් සහ නාන කාමර 1 කින්ද සපිරිය.සියලු නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විත වන අතර තෙකලා විදුලිය , සහ ජලය , නිරවුල් ඔප්පු සහ ලියකියවිලි.
පර්චසය ලක්ෂ 8.75 කි .

අමතන්න – 076-1096173 / 071-0137377 / 0723223439

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

This land and house is for sale in a very quiet area of 14 perches on Mahabage’s 20 foot road, 300M away from Colombo – Negombo road. Three-phase electricity, water, clearing deeds and documents.
8.75 lakh perches.

Call – 076-1096173 / 071-0137377 / 0723223439

Tags :