පර්චසය 45000/= කි.

LAND FOR SALE IN PASYALA

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10329

  • Added: March 13, 2020

  • Sale Price: පර්චසය 45000/= කි.

  • Regular Price: පර්චසය 45000/= කි.

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Nittambuwa

  • Phone: 078-7270708 / 078-1096065

  • Views: 94

Description

නිට්ටඹුව නගරයේ සිට 6KM ක් දුරින්,පස්යාල නගරයට 200M නුදුරින් පර්චස් 88 කින් යුත් මෙම ඉඩම පදිංචියට හෝ කෘෂි කාර්මික කටයුතුවලට වඩාත් සුදුසු ඉඩමකි.සියලු නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විතය.නිට්ටඹුව පස්යාල නගරයේ ප්‍රධාන පාසල් සහ බැංකු යනාදී සියලු පහසුකම් වලින් සපිරිය.විදුලිය හා පිරිසිදු ජල පහසුකම් ද ඇත.පර්චසය රුපියල් 45000/= කි.

අමතන්න – 078-7270708 / 078-1096065

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Located 6KM away from Nittambuwa town, 200m to Pasyala town, 88 perches. This land is ideal for residential or agricultural purposes. All urban facilities are available. 45,000 / = per visit.

Call – 078-7270708 / 078-1096065

Tags :