විකුණුම් මිල: කෝර් 18,

Hotel For sale in Galle

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10379

  • Added: August 21, 2020

  • Sale Price: විකුණුම් මිල: කෝර් 18,

  • Regular Price: Price Negotiable

  • Location: Sri Lanka

  • State: Galle

  • City: Galle

  • Phone: 0770540550,0710555585,

  • Views: 42

Description

Matara Road, Dalawella, Unawatuna

No. of Bedrooms: 6
No of bathrooms: 6 Square ft of the house: 5000+
Plot size: 100 perches
# For Emergency Sale .
Selling pric 18,c
Cantact:- Ms SADUNI
නිදන කාමර ගණන: 6
නාන කාමර ගණන: නිවසේ වර්ග අඩි 6: 5000+
බිම් ප්‍රමාණය: පර්චස් 100 යි

විකුණුම් මිල: කෝර් 18
හදිසි විකිණීම සඳහා
අමතාන්න :සදුනි
සදුනි