ලක්ෂ 530

HOME AND LAND FOR SALE

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10385

  • Added: August 28, 2020

  • Sale Price: ලක්ෂ 530

  • Location: Sri Lanka

  • State: Kandy

  • City: Kandy

  • Phone: 0770540550,0710555585

  • Views: 42

Description

ඉඩමේ පර්චස් ගණන :-35.2
කාමර ගණන :- 05
නාන කාමර :- 03
ඉඩමේ වටිනාකම :-පර්චස් 1රු:ලක්ෂ 20vයි.
ඉඩම හා නිවාස රු:ලක්ෂ 530.(මිල සාකච්ඡා කරගත හැකිය)
කටුගස්තොට නුවර පාරේ මාවිල්මඩ හන්දියේ සිට එකමුතු මාවතේ මීටර් 50 නුදුරින්,මහනුවර සහ කටුගස්තොට නගරයට ඉතාම ආසන්නය.
වටිනා ඉඩමක් සහ නිවසක් හැකි ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.
වැදගත් පරිසරයක සොර සතුරන්ගෙන් තොර ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයකි.

අමතන්න :-0777860761,0761050550,
0710555585.
Number of Perches of Land: -35.2
Number of rooms: – 05
Bathrooms: – 03
Value of the land: 1 perch Rs. 20 lakhs.
Land & Houses Rs. 530 lakhs. (Price is negotiable)
Katugastota Kandy Road 50m from Mawilmada Junction on Ekamuthu Mawatha, very close to Kandy and Katugastota town.
Valuable land and house for sale as soon as possible.
A safe area free from thieves and enemies in an important environment.

Call: -0777860761,0761050550,
0710555585.