ලක්ෂ 15යි

HOME AND LAND FOR SALE

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10397

  • Added: August 29, 2020

  • Sale Price: ලක්ෂ 15යි

  • Regular Price: Negotiable

  • Location: Sri Lanka

  • State: Colombo

  • City: Maharagama

  • Phone: 0770540550,0710555585

  • Views: 77

Description

Rooms: – 5
Bathrooms: 3
Ceiling roof
House and land for immediate sale with all facilities including water and electricity. 1 1/2 km from Maharagama town,
When the house and land are purchased in full, one perch is 1.4 million.
When the land and the house are purchased separately, one perch is 1.5 million. The total land is 29 perches.

Call: 0718774881

කාමර :- 5
නාන කාමර : 3
සිවිලිම් වහල
ජල,විදුලිය සමග සියළු පහසුකම් සමග නිවසක් සහ ඉඩමක් ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට.මහරගම නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 1 1/2 නුදුරින්,නිවස සහ ඉඩම සම්පූර්ණයෙන් මිලදී ගන්නා ව්ට එක් පර්චසයක් ලක්ෂ 14 1/2 කි.ඉඩම සහ නිවස කොටස් දෙක වෙන් වෙන්වම මිලදී ගන්නා විට එක් පර්චසයක් ලක්ෂ 15 කි.මුළු ඉඩම පර්චස් 29 කි.

අමතන්න : 0718774881