⁣මිලියන 35

HOME AND LAND FOR SALE

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10438

  • Added: September 15, 2020

  • Sale Price: ⁣මිලියන 35

  • Location: Sri Lanka

  • State: Badulla

  • City: Welimada

  • Phone: 0770540550,0710555585

  • Views: 46

Description

වැලිමඩ තේ වත්තක් සහ බංගලාවක් ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

අමතන්න :
0775335961