ලක්ෂ 20

Land for sale

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10436

  • Added: September 15, 2020

  • Sale Price: ලක්ෂ 20

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Yakkala

  • Phone: 0770540550,0710555585

  • Views: 70

Description

මාවනැල්ලේ සිට මහනුවර දෙසට පැමිණෙන විට අලුත් පාර සහ පරණ පාර වෙන් වන ස්ථානයේ දකුණු පැත්තට මීටර 100 නුදුරින්,
අක්කර 1
එක් පර්චසයක් ලක්ෂ 20

අමතන්න : 0775335961

Tags :