ලක්ෂ 50කි(මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක)

House For Sale,

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 11113

  • Added: February 8, 2021

  • Sale Price: ලක්ෂ 50කි(මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක)

  • Regular Price: Negotiable

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Negombo

  • Phone: 070 140 3150

  • Views: 204

Description

වෙන්නප්පුව, බෝතලේගම ලුණුවිල ප්‍රදේශයෙන් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අංග සම්පුර්ණ නව නිවසක් සමග සාරවත් ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.
යහපත් සමාජ වටපිටාව ,නිරවුල් ඔප්පු සහිත ලියකියවිලි , තෙකලා විදුලිය ,නල ජලය, පුළුල් මාර්ග සහ සාරවත් පොල් ගස් වලින් සමන්විත වේ. වට තාප්ප දමා ඇත .
පර්චස් 25.30. ලක්ෂ 50. මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.
අදම අමතන්න 070 140 3150.